Privacyverklaring IN AMSTERDAM

Uw persoonsgegevens en uw privacy worden beschermd door de AVG. De AVG is de nieuwe wet voor de bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde verplichtingen en heeft degene die deze gegevens opslaat bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden er specifieke regels over privacy in de zorg. Deze regels staan ​​onder meer in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze verplichtingen, die gelden op grond van de AVG en de WGBO. Waarom bewaart Nekwerk persoonsgegevens? Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en noodzakelijk voor de financiële afwikkeling van de behandeling. Daarnaast kan een verwerking bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om een ​​ernstige bedreiging voor uw gezondheid te bestrijden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de verplichte melding van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet publieke gezondheid).


Wat zijn de taken van de praktijk?

Volgens de AVG is Nekwerk verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de praktijk.
Nekwerk voldoet als volgt aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien: Welke gegevens verzamelt Nekwerk van u?

 • NAW-gegevens
 • BSN-nummer
 • Verzekeringsmaatschappij
 • Verzekeringspolisnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoon
 • E-mailadres
 • Medische gegevens
 • Huisarts MD

Met welk doel worden uw gegevens verzameld?

 • Uw gegevens worden verzameld voor specifieke doeleinden:
 • Voor zorgverlening
 • Voor effectief bestuur en beleid
 • Ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Uw persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk en alleen toegankelijk voor Nekwerk hoewel de hoge beveiliging de unieke link naar webgebaseerde administratieve software beschermt.
 • Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorg.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Voor medische gegevens bedraagt ​​deze bewaartermijn in beginsel 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langere opslag noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of uw kinderen. Dit is ter beoordeling van Nekwerk. Voor kinderen geldt vanaf 20 jaar een bewaartermijn van 20 jaar.


Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt.
 • Het recht op inzage en kopie van die gegevens (voor zover hierdoor de privacy van een ander niet wordt geschaad).
 • Met een kopie kunt u uw gegevens overdragen naar een andere praktijk (dataportabiliteit).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien nodig.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te verzoeken. Hieraan kan alleen worden voldaan als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling mogen worden bewaard.
 • Het recht om een ​​persoonlijke verklaring (van medische aard) aan uw dossier toe te voegen.
 • Het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u Nekwerk hiervan telefonisch of per e-mail op de hoogte stellen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk vertegenwoordiger, of uw curator of mentor). U vermeldt de gegevens van degene op wie het medisch dossier betrekking heeft. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt vanaf 16 jaar als meerderjarig. Jongeren van 16 jaar en ouder die inzage/kopie willen van hun medisch dossier, moeten de aanvraag zelf indienen. Als de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van medische gegevens toegestaan ​​als kan worden aangenomen dat de overledene daar geen bezwaar tegen zou hebben gemaakt of als er zwaarwegende belangen zijn bij het doorbreken van de geheimhoudingsplicht van de zorgverlener. Deze beslissing ligt bij de zorgaanbieder. U kunt het dossier persoonlijk ophalen, of u kunt het door een gemachtigde laten ophalen en voor ontvangst tekenen. De uitoefening van uw rechten is kosteloos, tenzij uw verzoek ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter ervan.


Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja, waarom?

Nekwerk heeft de verplichting om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat de zorgaanbieder voor het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden schriftelijke toestemming nodig heeft. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel. Op grond van een wettelijke bepaling kan de geheimhoudingsplicht van de zorgaanbieder worden doorbroken, maar ook wanneer er angst bestaat voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of dergelijke van een derde partij. Verder kan het vastleggen van gegevens indien nodig mondeling plaatsvinden, schriftelijk of digitaal worden uitgewisseld met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker). die een recept verwerkt en zo gegevens van de arts ontvangt).

Nekwerk wisselt alleen gegevens uit nadat u ons hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en toestemming heeft gegeven, voor het uitwisselen van gegevens met uw behandelend arts, specialisten of voor juridische doeleinden, zoals letselschade. Overdracht van uw bestand Als u kiest voor een andere chiropractor of zorgverlener kunt u Nekwerk schriftelijk of digitaal vragen uw gegevens ter beschikking te stellen.


Vraag of klacht

Heeft u een vraag of klacht over uw privacy? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of over onze interacties met uw medische gegevens? Nekwerk gaat dan graag met u in gesprek.

CHIROPRAKTISCHE ONDERWIJS

Maandag
11:00 - 13:00
16:00 - 19:00


Dinsdag
Gesloten


Woensdag
16:00 - 20:00


Donderdag
Closed


Vrijdag
11:00 - 13:00
16:00 - 19:00


Zaterdag en Zondag
Gesloten

Bilderdijkstraat 1-1
Amsterdam, 1052 NA

+31 6 81144054